Model Statut Cooperativa Agricola

STATUTUL COOPERATIVEI ______________

Art. 1. DENUMIREA COOPERATIVEI AGRICOLE
Cooperativa agricolă va fi denumită ____________________.

Art. 2. FORMA JURIDICĂ A COOPERATIVEI AGRICOLE
Cooperativa agricolă va fi denumită ______________ este persoană juridică constituită în conformitate cu prevederile Legii 566/2004.

Art. 3. SEDIUL COOPERATIVEI AGRICOLE
Cooperativa agricolă __________________ va avea sediul în comuna __________. Cooperativa poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, secţii, puncte de lucru.

Art. 4. DURATA DE FUNCŢIONARE A COOPERATIVEI AGRICOLE
Cooperativa agricolă ______________ va funcţiona pe o durată nedeterminată.

Art. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COOPERATIVEI AGRICOLE
De modificat conform obiectului de activitate!!!!!

011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultură
0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor se seră
0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii
153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
512 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
631 Manipulări şi depozitări
6311 Manipulări
6312 Depozitări

Art. 6. CAPITATUL SOCIAL AL COOPERATIVEI AGRICOLE

Capitalul social al cooperativei este de __________ lei RON, împărţit în____ părţi sociale a câte _____ lei RON fiecare parte şi va fi deţinut de către membrii fondatori astfel:
1. ___________va deţine ___ părţi sociale a câte _____ RON fiecare parte, în valoare totală de _____ RON.
2. ___________ va deţine ___ părţi sociale a câte ____ RON fiecare parte, în valoare totală de ____ RON.
3. _______ va deţine ____ părţi sociale a câte _____ RON fiecare parte, în valoare totală de _____ RON.
4. _________va deţine ____ părţi sociale a câte ____ RON fiecare parte, în valoare totală de ____ RON.
5. ________ va deţine ____ părţi sociale a câte ____ RON fiecare parte, în valoare totală de _____ RON.

Art. 7. MODUL DE CONSTITUIRE A PĂRŢILOR SOCIALE

Valoarea unei părţi sociale este de _____ RON, iar un membru cooperator va avea un număr nelimitat de părţi sociale. Orice membru cooperator poate face subscrieri de părţi sociale noi, pe lângă părţile sociale subscrise iniţial.
Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de părţile sociale pe care le deţine.
La înfiinţarea cooperativei agricole vor subscrie părţile sociale în numerar, ulterior Adunarea Generală va putea decide asupra participării în cooperativă cu aportul în natură.

Art. 8. MODUL DE VĂRSARE A PĂRŢILOR SOCIALE ŞI RESTITUIREA LOR
Membrii cooperatori vor trebui să verse imediat la casieria cooperativei agricole 30% din contravaloarea părţilor sociale ce le deţin, restul în termen de 12 luni de la constituire , suma cu care au subscris în cooperativa agricolă.
Membrii cooperatori îşi pot retrage părţile sociale, cu condiţia de a păstra un minim de o parte socială pentru a putea rămâne membru al cooperativei.

Art. 9 RĂSPUNDEREA MEMBRILOR COOPERATORI
Membrii cooperatori pot răspunde pentru obligaţiile asumate de cooperativă numai în limita părţilor sociale subscrise. Părţile sociale ale membrilor nu pot fi cedate, gajate sau urmărite, atâta timp cât are calitatea de membru.

Art. 10. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU COOPERATOR
Calitatea de membru se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv pentru membrii fondatori sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declaraţie expresă a recunoaşterii actului constitutiv, avizată de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Adunarea Generală, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole.

Art. 11. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU COOPARTAOR
Calitatea de membru cooperator încetează prin:
1. Deces
2. Demisie
3. Cerere de retragere, care trebuie făcută în scris de cooperator şi înaintată Consiliului de Administraţie, cu cel puţin două luni înaintea sfârşitului de an calendaristic.
4. Excludere.
5. Transferarea părţii de participare către membrii familiei sau alţi membri.
6. Dizolvarea cooperativei.
Fiecare membru al cooperativei are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de doi ani de la constituire, ori de la data de la care a devenit membru. Cererea de retragere trebuie făcută în scris şi înaintată Consiliului de Administraţie cu cel puţin 24 luni înaintea sfârşitului de an agricol, an din care nu mai doreşte să fie membru.
În caz de deces, membrii de familie ai cooperatorului au drept de preemţiune asupra părţilor sociale ale membrului decedat. În cazul în care un cooperator doreşte înstrăinarea părţilor sociale către terţe persoane din afara cooperativei, membrii cooperativei au drept de preemţiune asupra acestor părţi sociale. Numai dacă nimeni dintre membrii cooperatori nu doreşte să dobândească părţile sociale ale celui care le înstrăinează, pot fi dobândite de persoane din afara cooperativei, care trebuie să fie producători agricoli. Transferul părţilor sociale către alte persoane este posibil numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Membrii cooperativei sunt obligaţi să valorifice produsele numai prin cooperativă, iar Adunarea Generală va putea decide valorificarea unei anumite cote din producţie obţinută pe cont propriu, cu respectarea calităţii şi preţului cooperativei.

Art. 12. DREPTURILE MEMBRILOR COOPERATORI
Fiecare membru cooperator va avea următoarele drepturi:
1.Să ia parte la adunările generale ale cooperativei şi să dobândească un post de conducere neangajat în cadrul cooperativei.
2. Să participe la adunările generale extraordinare, în cazul în acre este nevoie de cel puţin 50% dintre membrii cooperatori.
3. Să ia parte la deciziile şi hotărârile care se iau asupra profitului anual, cât şi la alte decizii care se iau în Adunarea Generală.
4. Să ceară consultarea bilanţului contabil anual.
5. Să vadă procesul verbal încheiat de A.G.A.
6. Să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la modul de lucru al cooperativei şi la dezvoltarea ei economică.
7. Partea de profit ce revine fiecărui membru va fi aprobată de de AGA., după analiza bilanţului contabil.
8. Să se retragă din cooperativa agricolă.
9. Să beneficieze de facilităţi şi servicii de la cooperativa agricolă.

Art. 13. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR COOPERATORI
Fiecare membru cooperator va avea următoarele obligaţii:
1. Să respecte statutul cooperativei şi hotărârile Adunării Generale.
2. Să achite suma de bani reprezentând valoarea părţilor sociale cu care
s-a înscris în cooperativă.
3. Să respecte regulile privind calitatea producţiei stabilite de cooperatori.
4. Să respecte profilul producţiei hotărât de AGA, corespunzător necesităţilor pieţei şi intereselor membrilor cooperatori.

Art. 14. ORGANELE DE CONDUCERE ALE COOPERATIVEI AGRICOLE
Principalele organe de conducere ale Cooperativei __________________________sunt:
1. Adunarea Generală a cooperatorilor.
2. Consiliul de Administraţie.
3. Comisia de cenzori.

Art. 15. ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al cooperativei, care decide asupra activităţii cooperativei şi stabileşte politica ei economică şi promoţională. Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori şi membrii cooperatori care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor cooperatori participanţi la dezbatere.
Adunarea Generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.
Prima Adunare Generală a cooperatorilor fondatori va avea ca principale activităţi:
1. Alegerea unei comisii de numărare a voturilor.
2. Alegerea unui secretariat compus din două persoane care va redacta procesul verbal al Adunări Generale de constituire.
3. Alegerea preşedintelui care va conduce această adunare.
4. Votarea statutului ,, COOPERATIVEI ________________________.
5. Alegerea Consiliului de Administraţie.
6. Alegerea Comisiei de cenzori.
7. Numirea de candidaţi pentru diferitele funcţii stipulate în statut.
Adunarea Generală ordinară se ţine cel puţin o dată pe an, în primele 3 luni care urmează după încheierea exerciţiului financiar.
Atribuţiile Adunării Generale:
1. Să examineze, să aprobe sau să modifice, după ascultarea comisiei de cenzori, bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul de repartiţie a profitului ori a pagubelor rezultate.
2. Să fixeze suma maximă până la care Consiliul de Administraţie poate angaja cooperativa în cursul anului.
3. Poate însărcina Consiliul de administraţie cu aprobarea unor împrumuturi membrilor cooperatori, în scopul realizării obiectului de activitate al cooperativei.
4. Să stabilească la propunerea Consiliului modalitatea de organizare a producţiei, să aprobe structura culturilor ce se vor însămânţa, modul de angajare şi execuţie a lucrărilor agricole, retehnologizarea şi investiţiile, importurile de bunuri şi alte operaţiuni legate de activităţile productive ale cooperativei.
5. Să hotărască asupra ieşirii din cooperativă a membrilor acesteia.
6. Să aleagă membrii Consiliului de Administraţie şi Comisia de cenzori.
7. Să delibereze asupra rapoartelor de control.
8. Să hotărască promovarea unor acţiuni de despăgubire împotriva persoanelor care aduc prejudicii cooperativei.
9. Să hotărască asupra asocierii sau fuzionării cu alte cooperative, asociaţii sau societăţi.
10. Să hotărască asupra modificării sau completării statutului cooperativei.
11. Să hotărască asupra dizolvării cooperativei sau schimbării obiectului de activitate.
12. Să aprobe anual modificările statutului.
13. Să hotărască asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de activitate al cooperativei.
Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a. mutarea sediului cooperativei agricole;
b. prelungirea duratei de funcţionarea a cooperativei agricole;
c. majorarea capitalului social;
d. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
e. fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;
f. dizolvarea şi lichidarea cooperativei agricole;
g. schimbarea tipului de cooperativă agricolă;
h. majorarea valorii nominale a părţilor sociale;
i. înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale, agenţii, sucursale, reprezentanţe sau sedii secundare;
j. ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizării corporale a cooperativei agricole;
k. încheierea de contracte de asociere între cooperativa agricolă şi alte persoane juridice sau fizice;
l. participarea cooperativei agricole la constituirea cu capital social la alte persoane juridice;
m. emisiunea de obligaţiuni cooperatiste;
n. înscrierea de noi membri.
Pentru întrunirea şi ţinerea valabilă a Adunării Generale extraordinare este necesară prezenţa a 2/3 din numărul membrilor.

Art. 16. REPREZENTAREA COOPERATORILOR ÎN AGA

Fiecare cooperator dispune de un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe care le deţine. Cooperatorul poate fi reprezentat în AGA numai de un alt membru al cooperativei pentru care a dat procură scrisă.
Un membru nu poate să reprezinte în aceeaşi Adunare Generală decât un singur cooperator, în afară de dreptul său personal.

Art. 17. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar şi pentru cooperatorii absenţi ori nereprezentaţi.

Art. 18. ANULAREA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE
Orice hotărâre a Adunării Generale poate fi contestată la Judecătorie dacă este contrară statutului şi legii. Dreptul de a contesta hotărârile Adunării Generale îl au toţi cooperatorii. Hotărârea de anulare a Adunării Generale trebuie înscrisă în Registrul Cooperativelor Agricole şi produce efecte faţă de toţi cooperatorii.

Art. 19. CONDUCEREA ADUNĂRII GENERALE

Adunarea Generală a membrilor poate fi condusă de preşedintele Consiliului de Administraţie ori de altă persoană desemnată de Adunarea Generală.
Preşedintele Consiliului de Administraţie va desemna dintre toţi membrii AGA doi secretari, care să verifice lista de prezenţă a cooperatorilor şi să întocmească procesul verbal al adunării. Procesul verbal al AGA va fi semnat de persoana care a condus AGA şi de secretarul care a întocmit procesul verbal.

Art. 20. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

,, COOPERATIVA _______________________ ” va fi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri. Membrii vor fi aleşi de AGA pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani. Primii administratori sunt aleşi din membrii fondatori. Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi aleşi în Comisia de cenzori. CA alege un preşedinte şi un vicepreşedinte dintre membrii săi care au obţinut majoritatea voturilor membrilor consiliului. CA reprezintă cooperativa agricolă prin preşedinte şi vicepreşedinte faţă de terţi ori faţă de justiţie. Toate actele CA pentru a fi valabile vor fi semnate de preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului.
În lipsa preşedintelui acesta va putea desemna un membru Ca să îl reprezinte. Persoanele împuternicite răspund faţă de cooperativă pentru actele săvârşite cu depăşirea mandatului. CA se întruneşte lunar. Pentru hotărârile CA este necesar prezenţa a cel puţin 1/2 plus unul din membrii, iar decizia se adoptă cu majoritatea de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art. 21. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
1. Alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte.
2. Împuterniceşte conducerea CA pentru îndeplinirea acţiunilor cooperativei.
3. Confirmă programul de lucru al CA.
4. Confirmă bugetul cooperativei.
5. Angajează directorul.
6. Confirmă primirea de noi membri.
7. Este obligat să ţină următoarele registre: de inventar, al cooperatorilor, şedinţelor AGA şi procesele verbale ale fiecărei şedinţe.
8. Să păstreze toate actele de administrare ale cooperativei.
9. Aprobă acordarea unor împrumuturi pe termen scurt membrilor cooperatori în scopul realizării obiectului de activitate al cooperativei.
10. Toate atribuţiile specifice care sunt prevăzute în anexele statutului.
11. Directorul va fi anual exonerat de răspundere de către CA pentru anul de muncă încheiat şi reconfirmat în funcţie. AGA va confirma anual persoana propusă pentru funcţia de director, va aproba planul de muncă al acestuia şi salariul. În cazul nerespectării sarcinilor, la propunerea CA, va aproba demiterea directorului.
12. Stabilirea retribuţiei anuale a directorului, dacă este cazul.
13. Încetarea colaborării în cazul în care nu obţine rezultatele stabilite în contract, cât şi în cazul săvârşirii unor abateri clare.

Art. 22. COMISIA DE CENZORI

Gestiunea ,, COOPERATIVEI ______________________________” este controlată de Comisia de cenzori. Acesta se compune din unul – trei cenzori titulari şi unul – trei cenzori supleanţi, aleşi de către AGA, pe o perioadă de 4 ani.
Nu pot fi aleşi cenzori:
1. Salariaţii cooperativei.
2. Rudele administratorilor până la gradul 3 inclusiv, precum şi soţii sau soţiile acestora.
3. Cei lipsiţi de drepturi civile, cei puşi sub interdicţie, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni de serviciu.
AGA aprobă bilanţul cooperativei şi eliberează de răspundere Comisia de Cenzori.

Art. 23. OBLIGAŢIILE COMISIE DE CENZORI

1. Să examineze, cel puţin la fiecare 3 luni, registrele cooperativei agricole, pentru a lua cunoştinţă despre operaţiunile financiare şi certifică dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale.
2. Supraveghează şi verifică gestiunea cooperativei, precum şi ţinerea corectă şi cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere.
3. Fac inopinat controlul casieriei, cel puţin o dată pe lună.
4. Verifică, cel puţin o dată pe trimestru, cu ajutorul registrelor situaţia părţilor sociale, existenţa titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei.
5. Verifică îndeplinirea condiţiilor cerute pentru prezenţa membrilor cooperatori la Adunarea Generală.
6. Certifică situaţia financiară anuală şi întocmeşte raportul propriu cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii Adunării Generale.
7. Supraveghează operaţiunile de lichidare a cooperativei.
8. Participă la toate adunările generale şi veghează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale statutului sunt respectate de către administrator.
9. Participă la şedinţele administratorului.
10. Verifică şi constată depunerea garanţiei de către administrator.
11. Acordă aprobarea de împrumuturi membrilor cooperativei pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut.
12. Să păstreze confidenţialitatea actelor, inclusiv după încheierea mandatului de cenzor, în caz contrar putând fi tras la răspundere materială faţă de cooperativă.
13. Să respecte toate atribuţiile specifice prevăzute în eventualele anexe.
În interesul cooperativei şi a membrilor săi, comisia de cenzori este împuternicită ca până la convocarea fără întârziere a AGA extraordinară să conducă provizoriu activitatea cooperativei, înlocuind CA şi conducerea operativă a cooperativei. Comisia de cenzori poate fi remunerată.

Art. 24. DIRECTORUL COOPERATIVEI
Directorul cooperativei va fi numit de către CA, urmând a fi încadrat în baza unui contract de către preşedintele şi vicepreşedintele CA. Conducerea operativă a cooperativei va fi făcută de către directorul acesteia, care va avea drept de semnătură şi va reprezenta cooperativa în relaţiile cu terţe persoane. Până la încadrarea unui director, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de preşedintele Consiliului de Administraţie, care va asigura conducerea operativă a cooperativei. Atribuţiile directorului vor fi concretizate în contractul de muncă.

Art. 25. OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI
1. Să întocmească anual bilanţul şi să-l prezinte cenzorilor împreună u contul de profit şi pierderi şi cu toate documentele justificative cu cel puţin 15 zile înainte de AGA.
2. În termen de 15 zile de le AGA să depună la Judecătorie, pentru a fi ataşate la dosarul cooperativei, copie după bilanţ, copie după procesul verbal al AGA, lista cooperatorilor noi sau excluşi din cooperativă, cu valoarea părţilor subscrise de fiecare.
3. De executarea întocmai a hotărârilor AGA.
4. De îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care Legea 566/2004 şi statutul le impun şi care au caracterul unei însărcinări speciale şi personale. Directorul răspunde pentru pierderile produse cooperativei din culpa sa.
Obligaţiile directorului se completează cu dispoziţiile contractului de muncă încheiat cu cooperativa, cu statutul cooperativei, împreună cu eventualele anexe şi prevederile din legea 566-2004.

Art.26. EVIDENŢA CONTABILĂ
Cooperativa va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi. Exerciţiul financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie în fiecare an. Primul an începe de la data constituirii cooperativei, respectiv înscrierea cooperativei agricole la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.

Art. 27. MODUL DE ÎMPĂRŢIRE AL PROFITULUI SAU AL PIERDERILOR
Drepturile şi obligaţiile cooperatorilor se stabilesc după încheierea bilanţului şi aprobarea lui de către AGA. Cooperativa este obligată să restituie părţile sociale subscrise pentru asociaţii care au ieşit din cooperativă la care se poate adăuga şi partea cuvenită profitului realizat. Cooperatorii răspund pentru pierderile cooperativei, în limita capitalului social subscris. Cooperativa este în drept să reţină din partea ce revine fostului cooperator sumele datorate de acesta cooperativei.
Dreptul de reţinere constituie un privilegiu al cooperativei şi conferă acesteia drept de preferinţă faţă de orice creditor, urmăritor sau cesionar.

Art. 28. DIZOLVAREA COOPERATIVEI
Are loc în următoarele situaţii:
1. Imposibilitatea de a realiza obiectul de activitate al cooperativei.
2. Prin hotărârea cooperatorilor.
3. Prin retragerea cooperatorilor, dacă numărul membrilor rămaşi este de doi membri.
Dizolvarea cooperativei se hotărăşte de către AGA extraordinară, cu un număr de 2/3 din numărul total al cooperatorilor. Hotărârea AGA de dizolvare se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial.

Art. 29. LICHIDAREA COOPERATIVEI
După dizolvare cooperativa intră în lichidare. Din momentul dizolvării directorul nu mai poate efectua alte operaţiuni sub sancţiunea răspunderii personale şi solidare. Lichidarea se va efectua de către 2 lichidatori numiţi de AGA extraordinară. Lichidatorii împreună cu directorul sunt obligaţi să încheie un inventar şi un bilanţ, care să constate exact situaţia activului şi pasivului cooperativei. Lichidatorul urmează să îndeplinească atribuţiile stabilite de dispoziţiile legale. Bilanţul semnat de lichidator însoţit de raportul Comisie de cenzori va fi depus la Registrul Comerţului.

Art. 30. LITIGII
Litigiile cooperativei cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea unde este sediul cooperativei.

Art. 31. DISPOZIŢII FINALE
Prevederile prezentului statut se completează cu actul de constituire, protocolul AGA de constituire, dispoziţiile legii.
Orice modificare a prezentului statut se va putea face numai prin hotărârea AGA, la propunerea CA, care va fi însoţită de cel puţin 2/3 din numărul membrilor cooperatori.
Prezentul statut intră în vigoare în momentul înscrierii cooperativei la Registrul Comerţului.
Prezentul statut a fost adoptat în Adunarea Generală a membrilor fondatori din data de ___________., prin care s-a hotărât înfiinţarea
,, COOPERATIVEI ______________________________”.
Prezentul statut a fost redactat în 5 exemplare, din care 4 s-au înmânat părţilor.

Semnatura
IONESCU ION, __________________________

POPESCU GHEORGHE, ________________________

VASILE ION, ___________________________

CIOBANU COSTEL, ______________________________

TOADER MIHAI, __________________________________

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!