Prezentarea judetului

Situat în partea central-sudică a României, judetul Valcea ocupa 2- 2.4% din suprafata tarii, se întinde pe o suprafata de 5,765 km kmp, din care 42,2% este acoperita de paduri iar 55% de terenuri agricole si are o populatie de413.570 locuitori. Aproximativ 60% din populaţie aparţine grupurilor de populaţie activă (15-59 ani pentru bărbaţi şi 15-54 ani pentru femei), din care:

161.755 în zonele urbane;
251.815 în zonele rurale.

Relieful judetului Valcea

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33% munţi incluzând şi depresiunea Loviştea, 20% dealuri şi depresiuni subcarpatice, 45% dealuri piemontane si 2% lunci, fiind marcat de pronunţate fragmentări, dispus în trepte de la N la S pe o diferenţă de nivel de 2274 m (între vârful Ciortea de 2426 altitudinea maximă si lunca Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de Drăgăşani).

Zona montană, ocupă treimea nordică a judeţului Vâlcea şi este reprezentată de creasta principală a M-ţilor Lotrului, Coziei si Cãpãţânii şi Dep. Loviştea. Munţii Lotrului, situaţi la nord de văile Latoriţa şi Lotru au inălţimi de 1800-2200 m în culmile principale, coborând către valea Lotrului la 800-1000m. Se remarcă relieful calcaros in muntele Turcinu, cheile Latori şi relieful glaciar din bazinul superior al Latoriţei.

Munţii Fagăraş sunt reprezentaţi de c altitudini intre 2400 vf. Ciortea şi 900m. Munţii Cozia formează relief variat şi atractiv.

Munţii Căpăţânii situaţi intre Latoriţa, Lotru, Olt şi depresiunile subcarpatice prezintă un relief foarte diversificat datorită structurii şi litologiei sale cu numeroase creste, turnuri, abrupturi, relief Vânturariţa şi relieful domol al cristalinului. Munţii Parâng puţin reprezentaţi în nord-vestul teritoriului judeţului se remarca prin culmi înalte de peste 2300 si prin relieful glaciar bine reprezentat prin circurile şi văile glaciar lacul glaciar Gâlcescu.

Depresiunea Loviştei cu altitudini intre 500-800 m este situată transversal faţă de Olt, este formată din compartimentele: Brezoi Titeşti la est de Olt şi pe văile Titeşti şi Băiaş.
Zona subcarpatică se caracterizează printr-un relief puternic fragmentat de numeroase văi cu direcţia generală nord-sud.

Se caracterizează printr-un relief colinar cu altitudini cuprinse intre 600-800 m, având urmă Muscelele Argeşului, Subcarpaţii Vâlcei şi Subcarpaţii Olteniei. Suprafeţele relativ netede sunt reprezentate prin depresiunile subcarpatice Horezu şi Jiblea, valea largă a Oltului şi luncile principalilor săi afluenţi.

În cadrul acestora sunt concentrate majoritatea localităţilor, cele mai importante căi de comunicaţie, precum şi cele mai valorificarea resurselor teritoriului. Piemontul Getic formează treapta colinară joasă a judeţului fiind alcătuit din platouri piemontane care se lăţesc pe măsură ce coboară spre sud. Acestea sunt separate de văi largi cu lunci şi terase mărginite de versanţi puternic sau moderat înclinaţi. Culoarul larg al Oltului cu lunca extinsă şi terase subunităţi ale Piemontului şi anume: podişul Cotmeana şi cel , separă cele două al Olteţului de Vest.

Clima judetului Valcea – informaţii climatice:

temperaturi medii, precipitaţii, viteza şi frecvenţa vântului, intensitatea radiaţiei incidente, nebulozitate, umiditate relativă pentru modelarea dispersiei noxelor în atmosferă etc. Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii frecvente de ae temperat-oceanic din vest şi nord-vest (mai ales in semestrul cald), prin pătrunderi frecvente ale aerului temperat-continental din sectorul estic (mai ales in semestrul rece), prin advecţii relativ dese de aer tropical maritim din SV Zona în care se situează judeţul se caracterizează printr-un climat temperat continental moderat, cu uşoare influenţe mediteraneene în zona de deal.

Administrativ

Resedinta judetului este municipiul Ramnicu Valcea .
Din punct de vedere administrativ, judetul Vâlcea este împartit în 2 municipii, 9 orase si 78 de comune.

Lasă un răspuns


Copierea textelor, imaginilor etc de pe www.putereagricola.ro este permisa cu conditia de a se preciza sursa (cu link activ) si autorul.

Pentru cei care sunt mandri ca traiesc in Romania si au cunostinta de lucruri utile, frumoase din judetul, comuna, satul lor, ii invitam sa ne trimita informatiile la adresa romania@putereagricola.ro pentru a putea fi postate pe website. Va multumim ca vreti sa faceti parte din comunitatea PutereAgricola.ro!